Flora vidaregåande skule
Vanar for å unngå smitte

Vanar som førebygger smitte

Info om koronaviruset (covid-19-infeksjon)

Informasjon gitt i alle klasser på Flora vgs om koronavirus, smi-evegar,

førebygging og lokale retningsliner og tiltak.

All informasjon er basert på Folkehelseinnstituttet sine retningsliner (FHI)

Koronavirus

Kva er det?

Korleis smittar det?

Symptom

Førebygging

Kva gjer du om

Lokale tiltak på FLORA vgs

Fråværsregel og melding til fastlege

Studieturar og besøk frå utlandet

Koronavirus FHI

Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et

pågående utbrudd av luftveisinfeksjon.

Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019

Symptomer og sykdom (FHI)

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde

symptomer til mer alvorlig sykdom.

Feber har vært rapportert som et vanlig symptom på infeksjon.

Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom.

En del har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker

og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen.

Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer.

Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig

begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre

og personer med underliggende sykdommer.

Korleis smittar viruset? FHI

Smittemåte

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus

overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn

eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos

personer som står i nærheten.

Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører

det ved kontakt med andre.

Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført via inventar eller

gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt

viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Inkubasjonstid (frå smitte til symptom på sjukdom - FHI)

Inkubasjonstiden er vanlegvis 5-6 dager

Kan variere fra 0-14 dager.

Risikogrupper FHI

De fleste som blir smittet vil trolig få luftveissymptomer som vil gå

over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet

lungebetennelse.

Med den kunnskapen vi har så langt, ser det ut til at eldre personer

(>65 år) og personer med underliggende kronisk sykdom, har høyest

risiko for alvorlig forløp av covid-19-infeksjon.

Vi har per i dag ikke kjennskap til andre risikogrupper.

Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært

lav.

Forebygge spreiing og smitte (FHI)

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset, er de samme

som for andre infeksjonssykdommer, som god håndhygiene og unngå

unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

Hvordan smitter luftveisinfeksjoner? FHI

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier

overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til

en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og

nese er vanlige inngangsporter

Når en syk eller smittet person snakker, men spesielt

hoster eller nyser, slynges dråper med smittestoff ut i

luften. Personer som står i nærheten vil kunne puste inn

luft med smittestoffer i, eller få smittestoff på ansikt eller

hender og deretter videre inn i munn, nese eller øyne.

Denne formen for smitte kalles dråpesmitte

Kontaktsmitte er også en vanlig smittevei ved

luftveisinfeksjoner. Da overføres smittestoffet ved fysisk

kontakt mellom den syke og andre personer, eller

indirekte ved at smittestoffene overføres via inventar og

utstyr, eksempelvis ved hosing og nysing, og at andre

deretter tar på gjenstandene og får smittestoffene på

hendene som føres til munn og slimhinner.

Personer som har vært i områder med

vedvarende spredning (FHI)

Friske personer som de siste 14 dagene

har oppholdt seg i et område med

vedvarende spredning bør følge med på

tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og

andre luftveissymptomer) i 14 dager etter

oppholdet og ta kontakt med

helsetjenesten (per telefon) ved

symptomer.

Dersom de ikke har vært i nærkontakt

med personer som er bekreftet syk med

koronaviruset og ikke har symptomer på

luftveisinfeksjon, kan de omgås andre

som normalt.

Friske personer som de siste 14 dagene

har hatt kontakt med en person som er

bekreftet syk med viruset bør ta kontakt

med helsetjenesten og vil følges opp.

Områder med vedvarende spredning

Spredningen av viruset regnes å være

utbredt i fastlands-Kina.

Spredningen regnes å være lokalisert eller

lavgradig, men vedvarende, i Hong Kong,

Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og

regionene Lombardia, Piemo.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk

med det nye koronaviruset? FHI

Ta kontakt med lege på telefon for

råd og avtale om undersøkelse:

ring fastlegen din

dersom du ikke får tak i fastlegen,

ring legevakt på telefon 116117

Symptomene på sykdommen er

som ved andre luftveisinfeksjoner,

som hoste, feber, sår hals,

brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har

slike symptomer og har vært i

minst én av følgende situasjoner:

Har vært i et område med

vedvarende spredning av

koronaviruset de siste 14 dagene.

Har hatt nærkontakt med en

person som er bekreftet syk med

det nye koronaviruset i løpet av de

siste 14 dagene.

Om karantene FHI. Dette bestemmer lege!

Folkehelseinstituttet anbefaler

imidlertid hjemmekarantene for de

med høy risiko for å ha bli

smittet. Dette gjelder personer som

har hatt nærkontakt med noen som

har fått påvist infeksjon med

koronaviruset. De det gjelder vil bli

fulgt opp av helsetjenesten for å se

om de utvikler symptomer i 14

dager etter siste kontakt med

pasienten som har fått påvist

viruset. Disse blir anbefalt å

redusere unødvendig reise og

sosial kontakt, inkludert unngå å gå

på jobb, skole og butikker.

Friske personer som har vært i

områder med vedvarende

spredning av koronavirus uten å ha

vært i nærkontakt med syke, får

informasjon om at de skal følge

med på tegn til luftveisinfeksjon i

14 dager etter at de reiste ut fra

området, men trenger ikke å være i

karantene.

Tiltak på FLORA vgs. 1.

Informasjon til alle elevar og føresette. Informasjon om kva du skal

gjere om du trur at du kan vere smitta eller har symptom på smitte.

Korleis kontakte lege. Ved mistanke om smitte eller sjukdom må lege

kontaktast.

Tørkepapir på alle klasserom er god «hoste-hygiene» for å unngå

dråpesmitte

God tilgang på handvasker og såpe gir grundig handvask

Tilgang på handdesinfeksjon i kantina og personalrom

Auka vaskefrekvens på toalett, kjøkken, kantine, dørhandtak osb.

Om studiereisar (VLFK)

I media er det stor merksemd på koronaviruset og spreiinga av det. Mange av dei vidaregåande skulane har

studiereiser til utlandet, og er aktive i ulike internasjonale prosjekt.

Fylkesdirektøren følgjer kontinuerleg med på reiseråda gitt av både Utanriksdepartementet (UD) og

Folkehelseinstituttet (FHI). er det berre reiser til Hubei-provinsen og Kina som er frårådd av FHI. For reiser til

andre område/land der det er påvist smitte, er det gitt råd om at dei reisande bør unngå kontakt

med sjuke personar og ha god handhygiene (sjå vedlagt plakat frå FHI og helsedirektoratet).

Det er viktig at rektor følgjer utviklinga tett og er i dialog med områdeleiar i samband med både

utanlandsreiser og mottak av grupper frå utlandet. Det er også viktig at rektor har ein tett dialog med

elevar og føresette.

Elevar som ikkje ønsker å delta på studiereisar, står fritt til å melde seg av. Dei må få alternativ opplæring

og skal ikkje ha fråvær. Skulen er ikkje ansvarleg for eventuelle utgifter eleven har hatt.

Registrering av reiseaktivitet

For å sikre at VLFK til ein kvar tid har oppdatert informasjon om reiseaktiviteten ved dei vidaregåande

skulane ber dei om at all pågåande og planlagd reiseaktivitet resten av skuleåret vert registert. I skjema ber

dei om opplysningar om reisemål, ein kort omtale av reisa, tal på elevar og tilsette som deltek på reisa, og

kontaktinformasjon til reiseleiarane.

Tiltak FLORA vgs. 2 (VLFK)

Heimeisolasjon og fråversreglar

Mange har vore på reise i inn- og utland. Elevar og tilsette som har

vore i område med virusutbrot, eller i kontakt med smitta personar

må ta spesielle omsyn spesielt knytt til hygiene.

Dersom elevar og tilsette kjenner seg sjuke, eller har symptom

koronassmitte bør heimeisolasjon gjennomførast etter råda frå

helsemyndigheitene. Kontakt lege – få råd!

Fylkeslegen har informert oss om at elevar i denne kategorien kan

ringe fastlegen og informere om situasjonen og få legeerklæring/

sykemelding pr telefon. Dette er tilstrekkeleg dokumentasjon i

samband med fråværsreglene.