Hopp til hovedinnhold

Fråvær: Kontakt skulen ved fråvær

Kontaktprosedyre ved sjukdom

For elevar og føresette, oppdatert 07.02.2023

Når du er sjuk og blir borte frå skulen, må du:
Melde frå til skolen / kontaktlærar pr. telefon eller via melding på e-post eller i Teams kor du informerer om at du er sjuk og vert vekke. Kontaktlærar registrerer deg som fråverande denne dagen. 

Om fråværsgrensa  seier Utdanningsdirektoratet: 

«10 prosent er ei grense for kor mykje du kan være borte utan å ha dokumentasjon. Det er dermed ikke nødvendig å dokumentere fravær før grensen er overskredet. Det er med andre ord ikke nødvendig å skaffe dokumentasjon dersom du ikke er i nærheten av, eller over, grensen på 10 prosent.» 

Dersom du treng dokumentasjon frå lege: 

Alle som bur i Florø, og hybelbuarar, kan kontakte Sunnfjord medisinske senter - telefon 57 75 80 00 - for å få dokumentasjon ved sjukdom om du trenger dette. Er du sjuk når du vaknar - ring mellom 08 og 09. Blir du sjuk gjennom dagen, ring same telefonnummer og ting legevakttime. Dersom du seinare skal søkje om fråtrekk for sjukdomsfråvær for meir enn tre dagar samanhengade fråvær, må du legge ved attest som dokumenterer dette. Lege vil ikkje skrive ut attest bakover i tid. 


For kronikararar:
For at du skal kunne melde fråvær til skulen grunngjeve i kronisk sjukdom krev dette at du har ein attest som stadfestar at du har kronisk sjukdom som gir auka fare for skulefråvær. Skulen vi krevje at ein slik attest vert skrive ut frå lege for ein kortare eller lengre periode, men oppad avgrensa til eit skuleår om gongen. Denne attesten gjev grunnlag for at eleven kan eigenmelde fråvær knytt til den kroniske sjukdommen. Slikt fråvær vert å melde kontaktlærar om morgonen same dag. Det krevst ny attest for kvart skuleår.  

For alle:

Er du litt småsjuk eller har ein skade som påverkar t.d. Kroppsøving eller høve ditt til arbeid eller på verkstad, kan du møte på skulen og snakke med læraren om tilrettelegging av opplegget – slik at du kan vere med mest mogleg.