Fråvær: Kontakt skulen ved fråvær

Kontaktprosedyre ved sjukdom

For elevar og føresette, oppdatert 23.08.19

NB! Ordninga med at elevar kan ringe Sunnfjord medesinske senter ved sjukdom utgår. Skal du ha attest ved sjukdom, må du møte personleg opp. Lege vil ikkje skrive ut attest bakover i tid.
Når du er sjuk og blir borte frå skulen, må du:
1. Melde frå til skolen / kontaktlærar pr. telefon eller via melding på e-post eller i Teams kor du informerer om at du er sjuk og vert vekke. Kontaktlærar registrerer deg som fråverande denne dagen. Dette tel på fråværsgrensa

2. Er du borte grunna sjukdom og treng å dokumentere fråværet for å sikre deg mot å gå over fråværsgrensa MÅ du:

Kontakte og oppsøke lege SAME dag som du er sjuk for å registrere og dokumentere dette
3. For kronikararar. For at du skal kunne melde fråvær til skulen grunngjeve i kronisk sjukdom krev dette at du har ein attest som stadfestar at du har kronisk sjukdom som gir auka fare for skulefråvær. Skulen vi krevje at ein slik attest vert skrive ut frå lege for ein kortare eller lengre periode, men oppad avgrensa til eit skuleår om gongen. Denne attesten gjev grunnlag for at eleven kan eigenmelde fråvær knytt til den kroniske sjukdommen. Slikt fråvær vert å melde kontaktlærar om morgonen same dag. Skal du som kronikar ha attest som skal nyttast skuleåret 2019/20, må det skrivast ut ny attest.

4. Er du litt småsjuk eller har ein skade som påverkar t.d. Kroppsøving kan du møte på skulen og snakke med læraren om tilrettelegging av opplegget – slik at du kan vere med mest mogleg.