Hopp til hovedinnhold

Koordinator særskilt tilpassa opplæring

100% fast stilling, søknadsfrist 06.05.24

Frå august 2024 har vi ei ledig stilling med opplærings- og koordineringsoppgåver knytt til særskilt tilpassa opplæring. Til stillinga ligg det både opplæring og eit koordineringsansvar for praktisk og fagleg gjennomføring for ei gruppe med elevar med særleg tilpassa opplæring. 

Arbeidet er knytt til opplæring og organisering for elevar med særlege tilretteleggingsbehov. Saman med andre lærarar og fagarbeidarar skal ein leggje til rette for og delta i gjennomføringa av både dagleglivstrening og opplæring i fag. Organiseringa kan være både individuelt og i gruppe. Til stillinga ligg det eit koordineringsansvar for praktisk og fagleg gjennomføring for dei tilsette som arbeider med elevgruppa.

Sentrale arbeidsoppgåver er:
Samarbeide med personalgruppa om å skape ein skulekvardag med læring, trivsel og utvikling for elevar med samansette utfordringar.
Samarbeide med eksterne faginstansar og gi innspel til skulen si ressursdisponering innan tilrettelagt opplæring. 
Planlegge og gjennomføre opplæring i tilrettelagt gruppe. 
Utarbeide individuelt tilpassa planar for kvar elev.
Ha kontaktlæraroppgåver for elevane i gruppa.

Meir informasjon:

Stillingsannonse